תנאי שימוש

המידע והשירותים באתר זה הניתנים על ידי מפעיל האתר, מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה (חל"צ) (להלן: "מולד") כפופים לעמידה בכל תנאי השימוש הבאים:

כללי

1. תנאי השימוש חלים על כל משתמש אשר מעיין, גולש או עושה כל שימוש באתר זה או בתכניו. השימוש באתר מותנה בהסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן, וכל משתמש יראה כמי שמסכים להם ומחוייב להוראות הנכללות בהם.

2. בכל מקום בתנאי השירות בהם מצויין השם מולד הכוונה היא למולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה (חל"צ), אך גם למועסקיו ושלוחיו, ובלבד שאלו פעלו כדין ומתוך הרשאה ולא חרגו במעשיהם או במחדליהם מההוראות וההנחיות שניתנו או מסטנדרטים ראויים כמקובל בנסיבות העניין.

3. המידע המוצג באתר זה מיועד לשימוש פרטי וכללי בלבד ואינו נועד לשמש תחליף לייעוץ מקצועי. המידע המוצג באתר אינו מיועד לשימוש משפטי או כבסיס להליכים משפטיים כלשהם. המידע באתר ותכניו נועדו לשמש כמקור מידע למשתמשי האתר, ועבורם בלבד, ואין להסתמך או לעשות בהם שימוש בפני גורמים אחרים.

4. כל התכנים והמידע באתר זה מצויים בבעלות מולד ו/או בבעלות צדדים שלישיים אשר הרשו למולד להשתמש בו, וכפופים לזכויות יוצרים וקניין רוחני של בעליהם. התכנים והמידע המוגן באתר זה, כל עוד לא צויין במפורש אחרת, כוללים את כל פרטי המידע הטקסטואלי והגראפי שמצוי באתר, קבצים, פרטי עיצוב וכל אלמנט אחר.

5. כל אדם או גוף הרואה עצמו נפגע או המוצא כי אדם או גוף כלשהו נפגע או עלול להיפגע מתכני האתר, או מתכני משתמשים או צדדים שלישיים המוצגים בו, מתבקש לפנות באופן מיידי לכתובת הדואר האלקטרוני info@molad.org.

המחברים באתר

6. למעט אם מצויין אחרת, התכנים באתר נכתבו באופן ייחודי עבור או למען האתר ו/או מולד, בין אם נכתבו מטעם או בהזמנת מולד, ובין אם מטעם צדדים שלישיים או משתמשים אשר ביקשו להציגם באמצעות מולד ו/או אשר הרשו את הצגתם באתר ו/או את הדפסתם.

7. הצגת תכנים, פרסומם או הסרת תכנים של מחברים, כפופים לשיקולי עריכה ותזמון, ובכל מקרה נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של מולד אשר רשאי שלא לפרסם או לפרסם כראות עיניו את התכנים.

8. ככל שלא הוסכם בעניין מראש ובמפורש אחרת, מולד יעשה את מרב המאמצים להודיע למחברי התכנים על כל פניה שקיבל להעברת התכנים לפרסום באמצעות צדדים שלישיים, ככל שישקול להיעתר לבקשה, ולבקש את רשותם לכך.

קניין רוחני

9. למעט במקומות שבהם מצויין מפורשות אחרת, זכויות הקניין הרוחני בתכנים המוצגים באתר הינן בבעלות מולד לרבות הוצאת המאמרים בדפוס ולמעט הזכות המוסרית אשר ישארו אצל המחברים.

10. אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת מולד לכך, בכתב ומראש. כל ציטוט מתכניי האתר חייב לכלול את המקור לציטוט- בלינק לאתר מולד, ואת שם המחבר. כמו כן, על כל ציטוט מתכני האתר לייצג נאמנה את התוכן, ללא פגם או סילוף אשר עלולים להפר או לפגוע בזכויות היוצרים או הזכויות המוסריות של בעלי התכנים או מחבריהם.

מתן קרדיט

11. במקרה ובפרסום כלשהו באתר לא ניתן קרדיט ליוצר אשר על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן או שניתן קרדיט לא נכון או לא מלא וכדומה, על המשתמש לפנות אל מולד בכתובת info@molad.org ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן או תיקון הקרדיט בפרסום תוך זמן סביר.

שימוש במידע

12. המשתמש מתחייב כי המידע לא ישמש אותו או אחרים למטרות רווח או למטרות מסחריות ועסקיות כלשהן, ובכלל זה הצגת או אחסון המידע מחוץ לאתר מולד, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט ובכל מדיה אחרת.

13. כל עוד לא ניתנה מראש ובכתב הרשאת מולד לנהוג אחרת, חל איסור להציג את תכני האתר בכל צורה שאיננה באמצעות קישור ישיר לאתר. אין להציג קישור לאתר, לתכניו, או לכל פעולה תחת שם המתחם www.molad.org, מאתר הפועל בניגוד לחוק או המעודד פעולות בניגוד לחוק או מאתר המכיל תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, מפלים או גזעניים או מאתר המעודד אלימות.

דיוור

14. האתר עשוי להציע שירותים שונים למשתמשים הכרוכים בתהליך רישום כתובת הדואר האלקטרוני ו/או פרטים מזהים אחרים. על המשתמשים להקפיד ולהזין את פרטיהם במדויק. ככל שמשתמש איננו מעוניין כי ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שלו הודעות, עדכונים או כל מידע אחר אודות או הנובע משירותי האתר, עליו לפנות לכתובת דואר אלקטרוני info@molad.org ולבקש להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה אליה הוא נרשם.

אחריות מוגבלת

15. מולד עושה את מלוא המאמצים שתכני האתר יהיו מדויקים אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של מולד, ו/או צדדים שלישיים. מולד איננו אחראי לטעויות ו/או לשגיאות בתכני האתר.

16. בכל מקרה, מולד איננו אחראי לזמינות התכנים והמידע באתר, לעדכניותם, לשלמותם או לאי התאמה בהם הנובעת בכל סיבה שהיא.

17. השימוש במידע והסתמכות עליו הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש. מולד עושה את כל המאמצים לתחזק ולהפעיל את האתר אולם אין ביכולתו למנוע לחלוטין פגמים בקבצי האתר או ביישומיו, בין אם בשל תקלה ובין אם בשל מעשי זדון של צד שלישי, ומולד לא ישא באחריות לנזק שעלול להיגרם למשתמש או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר או ביישומיו.

18. מעת לעת עשוי האתר לכלול גם תכנים אשר חוברו על ידי צדדים שלישיים או משתמשים, אשר הרשו את הצגתם באתר. תכנים אלו מוצגים כמקור מידע נוסף ומבלי שהצגתם מהווה אישור או הבעת דעה לאמור בהם. מולד איננו אחראי לתכנים המוצגים מטעם אותם צדדים שלישיים או משתמשים או לתוצאות השימוש בהם.

19. כל משתמש המבקש להציג מתכניו באתר, ומולד מאפשר לו להציגם, עושה זאת על אחריותו בלבד ובכפוף להצהרתו כי מולד איננו אחראי לתכניו, לדיוקם או לטיבם, וכי הוא בלבד יהיה אחראי לכל נזק או תלונות בגין תכנים אלו. המשתמשים מתחייבים כי תכנים שיבקשו להציג באתר לא יהוו הפרה של דין כלשהו, לרבות הוראות בדבר הגנת הפרטיות, איסור לשון הרע או כל דין אחר מדיני מדינת ישראל.

קישורים חיצוניים

20. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים, ולמקורות מידע נוספים ברשת האינטרנט, של צדדים שלישיים. הוראות תנאי שימוש בנוגע לאחריות מולד אלו חלות גם על הקישורים הללו, אולם מובהר כי כל עוד לא צוין מפורשות אחרת, אין בין מולד לבין אתרים אלו יחסים כלשהם ואין למולד כל זכות או השפעה על תכני אתרים אלו. מטבע הדברים קישורים אלו עלולים להשתנות בחלוף הזמן, על פי שיקולי הצדדים השלישיים ללא שליטת מולד.

תנאים נוספים

21. מולד רשאי בכל עת לשנות, להוסיף, להסיר או להפסיק, באופן מלא או חלקי, את הפעלת האתר, על תכניו.

22. מולד רשאי בכל עת לשנות את תנאי השימוש של האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ושינויים אלו יחולו באופן מיידי מרגע פרסומם באתר. מומלץ למשתמשים לשוב ולבחון את תנאי השימוש בכל כניסה לאתר.

23. על תנאי השימוש הללו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או תביעה משפטית הנובעים מהשימוש באתר, מתכניו או מתנאי השימוש, ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים לעניין בירושלים בלבד.

24. בכל שאלה אודות האתר, תכניו, שירותיו, מולד או כל היבט אחר הנובע מהם ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת info@molad.org.

25. תנאי השימוש לעיל מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מובן כי הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.