תנאי שימוש דיוור

המידע והשירותים באתר זה הניתנים על ידי מפעילת האתר, מולד- המרכז להתחדשות הדמוקרטיה (חל"צ) (להלן: "מולד") כפופים לעמידה בכל תנאי השימוש הבאים:

1. תנאי שימוש אלא חלים על כל משתמש אשר מעיין, גולש או עושה כל שימוש באתר זה או בתכניו. השימוש באתר זה מותנה בהסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן, וכל משתמש יראה כמי שמסכים להם ומחוייב להוראות הנכללות בהם.

2. המידע המוצג באתר זה מיועד לשימוש פרטי וכללי בלבד ואינו נועד לשמש תחליף לייעוץ מקצועי. המידע המוצג באתר אינו מיועד לשימוש משפטי או כבסיס להליכים משפטיים כלשהם. המידע באתר ותכניו נועדו לשמש כמקור מידע למשתמשי האתר, ועבורם בלבד, ואין להסתמך או לעשות בהם שימוש בפני גורמים אחרים.

3. כל התכנים והמידע באתר זה מצוי בבעלות מולד ו/או בבעלות צדדים שלישיים אשר הרשו למולד להשתמש בו וכפופים לזכויות יוצרים וקניין רוחני של בעליהם. התכנים והמידע המוגן באתר זה, כל עוד לא צויין במפורש אחרת, כוללים את כל פרטי המידע הטקסטואלי והגראפי שמצוי באתר, קבצים, פרטי עיצוב וכל אלמנט אחר.

4. אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת מולד לכך, בכתב ומראש. כל ציטוט מתכני האתר חייב לכלול את המקור לציטוט ושם המחבר, ולייצג נאמנה את התוכן, ללא פגם או סילוף אשר עלולים להפר או לפגוע בזכויות היוצרים או הזכויות המוסריות של בעלי התכנים או מחבריהם.

5. כל עוד לא ניתנה מראש ובכתב הרשאת מולד לנהוג אחרת, חל איסור להציג את תכני האתר בכל צורה שאיננה באמצעות קישור ישיר לאתר. אין להציג קישור לאתר, לתכניו, או לכל פעולה תחת שם המתחם www.molad.org, מאתר הפועל בניגוד לחוק או המעודד פעולות בניגוד לחוק או מאתר המכיל תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, מפלים או גזעניים או מאתר המעודד אלימות.

6. האתר עשוי להציע שירותים שונים למשתמשים הכרוכים בתהליך רישום כתובת הדואר האלקטרוני ו/או פרטים מזהים אחרים. על המשתמשים להקפיד ולהזין את פרטיהם במדוייק. ככל שמשתמש איננו מעוניין כי ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שלו הודעות, עדכונים או כל מידע אחר אודות או הנובע משירותי האתר, עליו לפנות לכתובת דואר אלקטרוני ______ ולבקש להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה אליה הוא נרשם.

7. מעת לעת עשוי האתר לכלול גם תכנים אשר חוברו על ידי צדדים שלישיים או משתמשים, אשר הרשו את הצגתם באתר. תכנים אלו מוצגים כמקור מידע נוסף ומבלי שהצגתם מהווה אישור או הבעת דעה לאמור בהם. מולד איננה אחראית לתכנים המוצגים מטעם אותם צדדים שלישיים או משתמשים או לתוצאות השימוש בהם.

8. כל משתמש המבקש להצי מתכניו באתר, ומולד מאפשרת לו להציגם, עושה זאת על אחריותו בלבד ובכפוף להצהרתו כי מולד איננה אחראית לתכניו, לדיוקם או לטיבם, וכי הוא בלבד יהיה אחראי לכל נזק או תלונות בגין תכנים אלו. המשתמשים מתחייבים כי תכנים שיבקשו להציג באתר לא יהוו הפרה של דין כלשהו, לרבות הוראות בדבר הגנת הפרטיות, איסור לשון הרע או כל דין אחר מדיני מדינת ישראל.

9. כל אדם או גוף הרואה עצמו נפגע או המוצא כי אדם או גוף כלשהו נפגע או עלול להפגע מתכני האתר, או מתכני משתמשים או צדדים שלישיים המוצגים בו, מתבקש לפנות באופן מיידי לכתובת הדואר האלקטרוני info@molad.org.

10. בכל שאלה אודות האתר, תכניו, שירותיו, מולד או כל היבט אחר הנובע מהם ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת info@molad.org.

11. מולד עושה את מלוא המאמצים שתכני האתר יהיו מדוייקים אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של מולד, ו/או צדדים שלישיים.מולד איננה אחראית לטעויות ו/או לשגיאות בתכני האתר.

12. בכל מקרה, מולד איננהאחראית לזמינות התכנים והמידע באתר, לעדכניותם, לשלמותם או לאי התאמה בהם הנובעת בכל סיבה שהיא.

13. המשתמש באתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית. מולד עושה את כל המאמצים לתחזק ולהפעיל את האתר אולם אין ביכולתה למנוע לחלוטין פגמים בקבצי האתר או ביישומיו, בין אם בשל תקלה וביןאם בשל מעשי זדון של צד שלישי, ומולד לא תשא באחריות לנזק שעלול להגרם למשתמש או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר או ביישומיו.

14. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ולמקורות מידע נוספים ברשת האינטרנט, של צדדים שלישיים. הוראות תנאי שימוש בנוגע לאחריות מולד אלו חלות גם על הקישורים הללו, אולם מובהר כי כל עוד לא צויין מפורשות אחרת, אין בין מולד לבין אתרים אלו יחסים כלשהם ואין למולד כל זכות או השפעה על תכני אתרים אלו. מטבע הדברים קישורים אלו עלולים להשתנות בחלוף הזמן, על פי שיקולי הצדדים השלישיים ללא שליטת מולד.

15. מולד רשאית בכל עת לשנות, להוסיף, להסיר או להפסיק, באופן מלא או חלקי, את הפעלת האתר, על תכניו.

16. מולד רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש של האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ושינויים אלו יחולו באופן מיידי מרגע פרסומם באתר. מומלץ למשתמשים לשוב ולבחון את תנאי השימוש בכל כניסה לאתר.

17. בכל מקום בתנאי השירות בהם מצויין השם מולד הכוונה היא למולד- המרכז להתחדשות הדמוקרטיה (חל"צ), אך גם למועסקיו ושלוחיו, ובלבד שאלו פעלו כדין ומתוך הרשאה ולא חרגו במעשיהם או במחדליהם מההוראות וההנחיות שניתנו או מסטנדרטים ראויים כמקובל בנסיבות העניין.

18. על תנאי השימוש הללו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או תביעה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, מתכניו או מתנאי השימוש ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים לעניין בירושלים בלבד.

19. תנאי השימוש לעיל מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מוכן כי הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.